PED (Province Education Data)

โรงเรียน/สถานศึกษา ร.ร.บ้านหัวลำ (อบต.หัวลำ)

ข้อมูลพื้นฐาน
รหัสสถานศึกษา 1500010315
กระทรวง ศพด.
กรม ศพด.
สังกัด ศพด.
ภาค ศธภ.1
อีเมล์
เว็บไซต์
ช่วงชั้นต่ำสุด อายุ 0-2 / ก่อนอนุบาล
ช่วงชั้นสูงสุด อายุ 5 / อ3
รูปแบบการสอน แบบอายุ/แบบรายชั้น
ที่ตั้ง
ที่ตั้ง
ตำบล
อำเภอ ท่าหลวง
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
ละติจูด
ลองติจูด

จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด 1 แห่ง

ข้อมูลสถานภาพสถานศึกษา


ไม่มีข้อมูล

จำนวนห้องเรียน


อายุ/ชั้น จำนวนห้อง
อายุ 0-2 ก่อนอนุบาล 0
อายุ 3 / อ.1 1
อายุ 4 / อ.2 1
อายุ 5 / อ.3 1
อายุ 6 / ป.1 1
อายุ 7 / ป.2 1
อายุ 8 / ป.3 1
อายุ 9 / ป.4 1
อายุ 10 / ป.5 1
อายุ 11 / ป.6 1
อายุ 12 / ม.1 1
อายุ 13 / ม.2 1
อายุ 14 / ม.3 1
ม.4 /ปวช. 1 1
ม.5 /ปวช. 2 1
ม.6 /ปวช. 3 11
รวม 15

จำนวนผู้สอนประเภท/วิทยะฐานะ


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้สอน


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนสามัญ


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนจบ สามัญ


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนบกพร่อง


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนออกกลางคัน


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนด้อยโอกาส


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนต่างสัญชาติ


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนได้รับเงินอุดหนุนแยกตามระดับชั้นและรายอายุ


ไม่มีข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ข่าวอื่นๆ