PED (Province Education Data)

โรงเรียน/สถานศึกษา พระวรสาร

ข้อมูลพื้นฐาน
รหัสสถานศึกษา 1116100030
กระทรวง ศธ.
กรม สป.
สังกัด สช.
ภาค ศธภ.1
อีเมล์
เว็บไซต์ pravorasarn@hotmail.com
ช่วงชั้นต่ำสุด อายุ 0-2 / ก่อนอนุบาล
ช่วงชั้นสูงสุด อายุ 14 / ม3
รูปแบบการสอน แบบอายุ/แบบรายชั้น
ที่ตั้ง
ที่ตั้ง 97 ม.9
ตำบล บางพึ่ง
อำเภอ บ้านหมี่
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15180
โทรศัพท์ 036-489958
โทรสาร 036-489958
ละติจูด 14.971094
ลองติจูด 100.475232

จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด 1 แห่ง

ข้อมูลสถานภาพสถานศึกษา


ไม่มีข้อมูล

จำนวนห้องเรียน


อายุ/ชั้น จำนวนห้อง
อายุ 0-2 ก่อนอนุบาล 0
อายุ 3 / อ.1 1
อายุ 4 / อ.2 1
อายุ 5 / อ.3 1
อายุ 6 / ป.1 1
อายุ 7 / ป.2 1
อายุ 8 / ป.3 1
อายุ 9 / ป.4 1
อายุ 10 / ป.5 1
อายุ 11 / ป.6 1
อายุ 12 / ม.1 1
อายุ 13 / ม.2 1
อายุ 14 / ม.3 1
ม.4 /ปวช. 1 1
ม.5 /ปวช. 2 1
ม.6 /ปวช. 3 11
รวม 15

จำนวนผู้สอนประเภท/วิทยะฐานะ


ชาย หญิง รวม
อัตราจ้าง/ลูกจ้าง/พี่เลี้ยงเด็ก 0 0 0
พนักงานราชการ 0 0 0
ครูผู้ช่วย 0 0 0
ครู (คศ1) 9 26 35
ครู ชำนาญการ (คศ2) 0 0 0
ครู ชำนาญการพิเศษ 0 0 0
ครู เชี่ยวชาญ 0 0 0
ครู เชี่ยวชาญพิเศษ 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0
ศาสตราจารย์ 0 0 0
ครู/อาจารย์ อื่น ๆ* 0 0 0
รวม 0 0 0

ข้อมูลผู้สอน


ชาย หญิง รวม
เตรียมอนุบาล 0 0 0
อนุบาล 0 7 7
ประถมศึกษา 7 13 20
มัธยมศึกษาตอนต้น 5 6 11
มัธยมศึกษาตอนปลาย 0 0 0
สายอาชีพ 0 0 0
อุดมศึกษา 0 0 0
รวม 12 26 38

ข้อมูลผู้เรียนสามัญ


ระดับชั้น เพศ รวม
ชาย หญิง
อายุ 0-2 /ก่อนอนุบาล 16 11 27
อายุ 3 / อ.1 28 18 46
อายุ 4 / อ.2 26 44 70
อายุ 5 / อ.3 36 28 64
อายุ 6 / ป.1 39 45 84
อายุ 7 / ป.2 38 54 92
อายุ 8 / ป.3 36 55 91
อายุ 9 / ป.4 39 37 76
อายุ 10 / ป.5 37 58 95
อายุ 11 / ป.6 50 44 94
อายุ 12 / ม.1 35 30 65
อายุ 13 / ม.2 45 44 89
อายุ 14 / ม.3 40 36 76
อายุ 15 / ม.4 0 0 0
อายุ 16 / ม.5 0 0 0
อายุ 17 / ม.6 0 0 0
รวม 465 504 969

ข้อมูลผู้เรียนจบ สามัญ


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนบกพร่อง


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนออกกลางคัน


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนด้อยโอกาส


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนต่างสัญชาติ


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนได้รับเงินอุดหนุนแยกตามระดับชั้นและรายอายุ


ไม่มีข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ข่าวอื่นๆ