PED (Province Education Data)

โรงเรียน/สถานศึกษา พระนารายณ์

ข้อมูลพื้นฐาน
รหัสสถานศึกษา 1016490397
กระทรวง ศธ.
กรม สพฐ.
สังกัด สพม.5
ภาค ศธภ.1
อีเมล์
เว็บไซต์ www.praBrai.ac.th
ช่วงชั้นต่ำสุด อายุ 12 / ม6
ช่วงชั้นสูงสุด อายุ 17 / ม6
รูปแบบการสอน แบบอายุ/แบบรายชั้น
ที่ตั้ง
ที่ตั้ง หมู่ 8 บ้านท่าศาลา
ตำบล ท่าศาลา
อำเภอ เมืองลพบุรี
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15000
โทรศัพท์ 036-781052
โทรสาร 036-781052
ละติจูด 14.79419413
ลองติจูด 100.67928895

จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด 1 แห่ง

ข้อมูลสถานภาพสถานศึกษา


ไม่มีข้อมูล

จำนวนห้องเรียน


อายุ/ชั้น จำนวนห้อง
อายุ 0-2 ก่อนอนุบาล 0
อายุ 3 / อ.1 1
อายุ 4 / อ.2 1
อายุ 5 / อ.3 1
อายุ 6 / ป.1 1
อายุ 7 / ป.2 1
อายุ 8 / ป.3 1
อายุ 9 / ป.4 1
อายุ 10 / ป.5 1
อายุ 11 / ป.6 1
อายุ 12 / ม.1 1
อายุ 13 / ม.2 1
อายุ 14 / ม.3 1
ม.4 /ปวช. 1 1
ม.5 /ปวช. 2 1
ม.6 /ปวช. 3 11
รวม 15

จำนวนผู้สอนประเภท/วิทยะฐานะ


ชาย หญิง รวม
อัตราจ้าง/ลูกจ้าง/พี่เลี้ยงเด็ก 0 1 1
พนักงานราชการ 0 0 0
ครูผู้ช่วย 1 8 9
ครู (คศ1) 21 93 114
ครู ชำนาญการ (คศ2) 0 0 0
ครู ชำนาญการพิเศษ 0 0 0
ครู เชี่ยวชาญ 0 0 0
ครู เชี่ยวชาญพิเศษ 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0
ศาสตราจารย์ 0 0 0
ครู/อาจารย์ อื่น ๆ* 0 0 0
รวม 0 0 0

ข้อมูลผู้สอน


ชาย หญิง รวม
เตรียมอนุบาล 14 9 23
อนุบาล 0 0 0
ประถมศึกษา 0 0 0
มัธยมศึกษาตอนต้น 9 51 60
มัธยมศึกษาตอนปลาย 12 57 69
สายอาชีพ 0 0 0
อุดมศึกษา 0 0 0
รวม 35 117 152

ข้อมูลผู้เรียนสามัญ


ระดับชั้น เพศ รวม
ชาย หญิง
อายุ 0-2 /ก่อนอนุบาล 0 0
อายุ 3 / อ.1 0 0 0
อายุ 4 / อ.2 0 0 0
อายุ 5 / อ.3 0 0 0
อายุ 6 / ป.1 0 0 0
อายุ 7 / ป.2 0 0 0
อายุ 8 / ป.3 0 0 0
อายุ 9 / ป.4 0 0 0
อายุ 10 / ป.5 0 0 0
อายุ 11 / ป.6 0 0 0
อายุ 12 / ม.1 295 265 560
อายุ 13 / ม.2 297 259 556
อายุ 14 / ม.3 264 264 528
อายุ 15 / ม.4 136 261 397
อายุ 16 / ม.5 122 229 351
อายุ 17 / ม.6 114 161 275
รวม 1228 1439 2667

ข้อมูลผู้เรียนจบ สามัญ


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนบกพร่อง


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนออกกลางคัน


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนด้อยโอกาส


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนต่างสัญชาติ


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนได้รับเงินอุดหนุนแยกตามระดับชั้นและรายอายุ


ไม่มีข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ข่าวอื่นๆ