PED (Province Education Data)

โรงเรียน/สถานศึกษา บ้านเกาะรัง

ข้อมูลพื้นฐาน
รหัสสถานศึกษา 1016490146
กระทรวง ศธ.
กรม สพฐ.
สังกัด สพป.ลบ.2
ภาค ศธภ.1
อีเมล์
เว็บไซต์ http://www.bankorang.com/index4.html
ช่วงชั้นต่ำสุด อายุ 3 / อ1
ช่วงชั้นสูงสุด อายุ 17 / ม6
รูปแบบการสอน แบบอายุ/แบบรายชั้น
ที่ตั้ง
ที่ตั้ง หมู่ 2 บ้านเกาะรัง
ตำบล เกาะรัง
อำเภอ ชัยบาดาล
จังหวัด ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ 15130
โทรศัพท์ 036-794043
โทรสาร 036-794043
ละติจูด 15.2938891138
ลองติจูด 101.225933602

จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด 1 แห่ง

ข้อมูลสถานภาพสถานศึกษา


ไม่มีข้อมูล

จำนวนห้องเรียน


อายุ/ชั้น จำนวนห้อง
อายุ 0-2 ก่อนอนุบาล 0
อายุ 3 / อ.1 1
อายุ 4 / อ.2 1
อายุ 5 / อ.3 1
อายุ 6 / ป.1 1
อายุ 7 / ป.2 1
อายุ 8 / ป.3 1
อายุ 9 / ป.4 1
อายุ 10 / ป.5 1
อายุ 11 / ป.6 1
อายุ 12 / ม.1 1
อายุ 13 / ม.2 1
อายุ 14 / ม.3 1
ม.4 /ปวช. 1 1
ม.5 /ปวช. 2 1
ม.6 /ปวช. 3 11
รวม 15

จำนวนผู้สอนประเภท/วิทยะฐานะ


ชาย หญิง รวม
อัตราจ้าง/ลูกจ้าง/พี่เลี้ยงเด็ก 0 1 1
พนักงานราชการ 0 0 0
ครูผู้ช่วย 1 4 5
ครู (คศ1) 7 18 25
ครู ชำนาญการ (คศ2) 0 0 0
ครู ชำนาญการพิเศษ 0 0 0
ครู เชี่ยวชาญ 0 0 0
ครู เชี่ยวชาญพิเศษ 0 0 0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 0 0
รองศาสตราจารย์ 0 0 0
ศาสตราจารย์ 0 0 0
ครู/อาจารย์ อื่น ๆ* 0 0 0
รวม 0 0 0

ข้อมูลผู้สอน


ชาย หญิง รวม
เตรียมอนุบาล 1 2 3
อนุบาล 0 3 3
ประถมศึกษา 2 15 17
มัธยมศึกษาตอนต้น 3 3 6
มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 2 5
สายอาชีพ 0 0 0
อุดมศึกษา 0 0 0
รวม 9 25 34

ข้อมูลผู้เรียนสามัญ


ระดับชั้น เพศ รวม
ชาย หญิง
อายุ 0-2 /ก่อนอนุบาล 0 0
อายุ 3 / อ.1 0 0 0
อายุ 4 / อ.2 17 21 38
อายุ 5 / อ.3 11 19 30
อายุ 6 / ป.1 25 12 37
อายุ 7 / ป.2 18 13 31
อายุ 8 / ป.3 25 20 45
อายุ 9 / ป.4 16 25 41
อายุ 10 / ป.5 13 5 18
อายุ 11 / ป.6 25 10 35
อายุ 12 / ม.1 33 30 63
อายุ 13 / ม.2 51 40 91
อายุ 14 / ม.3 30 35 65
อายุ 15 / ม.4 23 33 56
อายุ 16 / ม.5 18 18 36
อายุ 17 / ม.6 12 16 28
รวม 317 297 614

ข้อมูลผู้เรียนจบ สามัญ


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนบกพร่อง


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนออกกลางคัน


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนด้อยโอกาส


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนต่างสัญชาติ


ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลผู้เรียนได้รับเงินอุดหนุนแยกตามระดับชั้นและรายอายุ


ไม่มีข้อมูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

ข่าวอื่นๆ