PED (Province Education Data)


สรุปข้อมูลเกษียรอายุราชการ ปี 2/2563

สรุปข้อมูลเกษียรอายุราชการ

ครู

0.0%

รองผู้อำนวยการ

0.0%

ผู้อำนวยการ

0.0%
สังกัด/ตำแหน่ง ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ครู รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ครู รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ครู รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
สพป.ลบ.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพป.ลบ.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพม.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สอจ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สกอ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วธ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สศศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศกศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศพด. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0