PED (Province Education Data)


สรุปข้อมูลเกษียรอายุราชการ ปี 1/2564

สรุปข้อมูลเกษียรอายุราชการ

ครู

0.0%

รองผู้อำนวยการ

0.0%

ผู้อำนวยการ

0.0%
สังกัด/ตำแหน่ง ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ครู รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ครู รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ ครู รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการ
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
กศน. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วธ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศกศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ศพด. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สกอ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพป.ลบ.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพป.ลบ.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สพม.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สศศ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สอจ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0