PED (Province Education Data)


คะแนนเฉลี่ย ของผลการทดสอบระดับชาติ ปี 2/2564

ตารางที่ 9 คะแนนเฉลี่ย ของผลการทดสอบระดับชาติ

ประเภท/วิชา ปีการศึกษา
2561 2562 2563 2564
O-NET ป.6
คณิตศาสตร์ 0 0 0 0
วิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
ภาษาอังกฤษ 0 0 0 0
ภาษาไทย 0 0 0 0
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 0 0 0
O-NET ม.3
คณิตศาสตร์ 0 0 0 0
วิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
ภาษาอังกฤษ 0 0 0 0
ภาษาไทย 0 0 0 0
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 0 0 0
O-NET ม.6
คณิตศาสตร์ 0 0 0 0
วิทยาศาสตร์ 0 0 0 0
ภาษาอังกฤษ 0 0 0 0
ภาษาไทย 0 0 0 0
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 0 0 0 0
V-NET ปวช.3
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 0 0 0 0
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 0 0 0 0
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 0 0 0 0
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 0 0 0 0
V-NET ปวส.2
ทักษะภาษาและการสื่อสาร 0 0 0 0
ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา 0 0 0 0
ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต 0 0 0 0
ทักษะการจัดการงานอาชีพ 0 0 0 0
N-NET ประถมศึกษา
ทักษะการเรียนรู้ 0 0 0 0
ทักษะการประกอบอาชีพ 0 0 0 0
ทักษะการดพเนินชีวิต 0 0 0 0
ความรู้พื้นฐาน 0 0 0 0
การพัฒนาสังคม 0 0 0 0
N-NET มัธยมศึกษาตอนต้น
ทักษะการประกอบอาชีพ 0 0 0 0
ทักษะการดพเนินชีวิต 0 0 0 0
ความรู้พื้นฐาน 0 0 0 0
การพัฒนาสังคม 0 0 0 0
N-NET มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทักษะการประกอบอาชีพ 0 0 0 0
ทักษะการดพเนินชีวิต 0 0 0 0
ความรู้พื้นฐาน 0 0 0 0
การพัฒนาสังคม 0 0 0 0