PED (Province Education Data)


อัตราการเรียนต่อของนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 1/2564

ตารางที่ 7 อัตราการเรียนต่อของนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา

ระดับ ผู้เข้าใหม่
ปีการศึกษา 2564
จำนวนผู้สำเร็จ
ปีการศึกษา 2563
อัตราการเรียนต่อ
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1/ป.6) 8,427 0 842,700.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย
- สามัญศึกษา (ม.4/ม.3) 8,434 0 843,400.00
- อาชีวศึกษา (ปวช.1/ม.3) 1,426 0 142,600.00