PED (Province Education Data)


อัตราการสำเร็จของนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 1/2564

ตารางที่ 6 อัตราการสำเร็จของนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา

สังกัด ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สายสามัญ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สายอาชีวะ)
จำนวน นร.
ต้นปี
การศึกษา
จำนวน
ผู้สำเร็จ
อัตราการ
สำเร็จ
จำนวน นร.
ต้นปี
การศึกษา
จำนวน
ผู้สำเร็จ
อัตราการ
สำเร็จ
จำนวน
นร.ต้นปี
การศึกษา
จำนวน
ผู้สำเร็จ
อัตราการ
สำเร็จ
จำนวน
นร.ต้นปี
การศึกษา
จำนวน
ผู้สำเร็จ
อัตราการ
สำเร็จ
จำนวน
นร.ต้นปี
การศึกษา
จำนวน
ผู้สำเร็จ
อัตราการ
สำเร็จ
รวมทุกสังกัด 2,315 0 0.00 44,704 0 0.00 29,098 0 0.00 19,616 0 0.00 19,616 0 0.00
กระทรวงศึกษาธิการ 4,630 0 0.00 88,258 0 0.00 56,174 0 0.00 38,434 0 0.00 38,434 0 0.00
กศน. 0 0 0.00 864 0 0.00 8,320 0 0.00 12,502 0 0.00 12,502 0 0.00
ศกศ. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สกอ. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สช. 4,630 0 0.00 28,972 0 0.00 13,356 0 0.00 3,790 0 0.00 3,790 0 0.00
สพป.ลบ.1 0 0 0.00 29,992 0 0.00 5,514 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สพป.ลบ.2 0 0 0.00 27,574 0 0.00 6,660 0 0.00 348 0 0.00 348 0 0.00
สพม.5 0 0 0.00 0 0 0.00 21,318 0 0.00 21,162 0 0.00 21,162 0 0.00
สศศ. 0 0 0.00 856 0 0.00 1,006 0 0.00 632 0 0.00 632 0 0.00
สอจ. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 0 0 0.00 0 0 0.00 76 0 0.00 58 0 0.00 58 0 0.00
พศ. 0 0 0.00 0 0 0.00 76 0 0.00 58 0 0.00 58 0 0.00
กระทรวงวัฒนธรรม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วธ. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศพด. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศพด. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สถ. 0 0 0.00 1,150 0 0.00 1,946 0 0.00 740 0 0.00 740 0 0.00
สถ. 0 0 0.00 1,150 0 0.00 1,946 0 0.00 740 0 0.00 740 0 0.00