PED (Province Education Data)


อัตราการสำเร็จของนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2/2563

ตารางที่ 6 อัตราการสำเร็จของนักเรียน จำแนกตามระดับการศึกษา

สังกัด ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สายสามัญ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สายอาชีวะ)
จำนวน นร.
ต้นปี
การศึกษา
จำนวน
ผู้สำเร็จ
อัตราการ
สำเร็จ
จำนวน นร.
ต้นปี
การศึกษา
จำนวน
ผู้สำเร็จ
อัตราการ
สำเร็จ
จำนวน
นร.ต้นปี
การศึกษา
จำนวน
ผู้สำเร็จ
อัตราการ
สำเร็จ
จำนวน
นร.ต้นปี
การศึกษา
จำนวน
ผู้สำเร็จ
อัตราการ
สำเร็จ
จำนวน
นร.ต้นปี
การศึกษา
จำนวน
ผู้สำเร็จ
อัตราการ
สำเร็จ
รวมทุกสังกัด 2,315 0 0.00 44,704 0 0.00 29,098 0 0.00 19,616 0 0.00 19,616 0 0.00
กระทรวงศึกษาธิการ 0 0 0.00 190 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สพป.ลบ.1 0 0 0.00 29,992 0 0.00 5,514 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
4,630 0 0.00 89,218 0 0.00 58,196 0 0.00 39,232 0 0.00 39,232 0 0.00
สพป.ลบ.1 0 0 0.00 29,992 0 0.00 5,514 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สพป.ลบ.2 0 0 0.00 27,574 0 0.00 6,660 0 0.00 348 0 0.00 348 0 0.00
สพม.5 0 0 0.00 0 0 0.00 21,318 0 0.00 21,162 0 0.00 21,162 0 0.00
สอจ. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สถ. 0 0 0.00 1,150 0 0.00 1,946 0 0.00 740 0 0.00 740 0 0.00
สช. 4,630 0 0.00 28,972 0 0.00 13,356 0 0.00 3,790 0 0.00 3,790 0 0.00
สกอ. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วธ. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กศน. 0 0 0.00 864 0 0.00 8,320 0 0.00 12,502 0 0.00 12,502 0 0.00
สศศ. 0 0 0.00 856 0 0.00 1,006 0 0.00 632 0 0.00 632 0 0.00
ศกศ. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พศ. 0 0 0.00 0 0 0.00 76 0 0.00 58 0 0.00 58 0 0.00
ศพด. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00