PED (Province Education Data)


จำนวนนักเรียน จำนวนครู และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2/2563

ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียน จำนวนครู และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา

สังกัด ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สายสามัญ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สายอาชีวะ)
จำนวน นร. จำนวนครู จำนวน นร.
ต่อครู 1 คน
จำนวน นร. จำนวนครู จำนวน นร.
ต่อครู 1 คน
จำนวน นร. จำนวนครู จำนวน นร.
ต่อครู 1 คน
จำนวน นร. จำนวนครู จำนวน นร.
ต่อครู 1 คน
จำนวน นร. จำนวนครู จำนวน นร.
ต่อครู 1 คน
รวมทุกสังกัด 2,315 2,347 0.99 44,704 2,305 19.39 29,098 1,297 22.43 19,616 881 22.27 19,616 73 268.71
กระทรวงศึกษาธิการ 0 6 0.00 190 14 13.57 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สพป.ลบ.1 0 1,036 0.00 29,992 1,584 18.93 5,514 352 5,514.00 0 0 0.00 0 0 0.00
4,630 4,688 0.99 89,218 4,596 19.41 58,196 2,594 22.43 39,232 1,762 22.27 39,232 146 268.71
สพป.ลบ.1 0 1,036 0.00 29,992 1,584 18.93 5,514 352 2.13 0 0 0.00 0 0 0.00
สพป.ลบ.2 0 1,250 0.00 27,574 1,590 17.34 6,660 506 2.57 348 24 14.50 348 0 348.00
สพม.5 0 770 0.00 0 0 0.00 21,318 930 8.22 21,162 1,224 17.29 21,162 0 21,162.00
สอจ. 0 548 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 372 0.00 0 146 0.00
สถ. 0 0 0.00 1,150 0 1,150.00 1,946 0 1,946.00 740 0 740.00 740 0 740.00
สช. 4,630 778 5.95 28,972 1,360 21.30 13,356 738 5.15 3,790 76 49.87 3,790 0 3,790.00
สกอ. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วธ. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กศน. 0 0 0.00 864 0 864.00 8,320 0 8,320.00 12,502 0 12,502.00 12,502 0 12,502.00
สศศ. 0 312 0.00 856 76 11.26 1,006 68 0.39 632 66 9.58 632 0 632.00
ศกศ. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พศ. 0 0 0.00 0 0 0.00 76 0 76.00 58 0 58.00 58 0 58.00
ศพด. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00