PED (Province Education Data)


จำนวนนักเรียน จำนวนครู และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา ปี 1/2564

ตารางที่ 5 จำนวนนักเรียน จำนวนครู และอัตราส่วนนักเรียนต่อครู จำแนกตามระดับการศึกษา

สังกัด ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สายสามัญ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สายอาชีวะ)
จำนวน นร. จำนวนครู จำนวน นร.
ต่อครู 1 คน
จำนวน นร. จำนวนครู จำนวน นร.
ต่อครู 1 คน
จำนวน นร. จำนวนครู จำนวน นร.
ต่อครู 1 คน
จำนวน นร. จำนวนครู จำนวน นร.
ต่อครู 1 คน
จำนวน นร. จำนวนครู จำนวน นร.
ต่อครู 1 คน
รวมทุกสังกัด 2,315 0 2,315.00 44,704 0 44,704.00 29,098 0 29,098.00 19,616 0 19,616.00 19,616 0 19,616.00
กระทรวงศึกษาธิการ 4,630 0 4,630.00 88,258 0 88,258.00 56,174 0 56,174.00 38,434 0 38,434.00 38,434 0 38,434.00
กศน. 0 0 0.00 864 0 864.00 8,320 0 8,320.00 12,502 0 12,502.00 12,502 0 12,502.00
ศกศ. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สกอ. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สช. 4,630 0 4,630.00 28,972 0 28,972.00 13,356 0 13,356.00 3,790 0 3,790.00 3,790 0 3,790.00
สพป.ลบ.1 0 0 0.00 29,992 0 29,992.00 5,514 0 5,514.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สพป.ลบ.2 0 0 0.00 27,574 0 27,574.00 6,660 0 6,660.00 348 0 348.00 348 0 348.00
สพม.5 0 0 0.00 0 0 0.00 21,318 0 21,318.00 21,162 0 21,162.00 21,162 0 21,162.00
สศศ. 0 0 0.00 856 0 856.00 1,006 0 1,006.00 632 0 632.00 632 0 632.00
สอจ. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 0 0 0.00 0 0 0.00 76 0 76.00 58 0 58.00 58 0 58.00
พศ. 0 0 0.00 0 0 0.00 76 0 76.00 58 0 58.00 58 0 58.00
กระทรวงวัฒนธรรม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วธ. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศพด. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศพด. 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สถ. 0 0 0.00 1,150 0 1,150.00 1,946 0 1,946.00 740 0 740.00 740 0 740.00
สถ. 0 0 0.00 1,150 0 1,150.00 1,946 0 1,946.00 740 0 740.00 740 0 740.00