PED (Province Education Data)


จำนวนนักเรียน และร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จำแนกตามรัฐ เอกชน ปี 2/2564

ตารางที่ 4 จำนวนนักเรียน และร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จำแนกตามรัฐ เอกชน

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน ร้อยละ
รัฐ เอกชน รัฐ เอกชน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 0 0.00 0.00
การศึกษาภาคบังคับ 0 0 0.00 0.00
ก่อนประถมศึกษา 0 0 0.00 0.00
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 0 0.00 0.00
- อ.1 0 0 0.00 0.00
- อ.2 0 0 0.00 0.00
- อ.3 0 0 0.00 0.00
ประถมศึกษา 0 0 0.00 0.00
- ป.1 0 0 0.00 0.00
- ป.2 0 0 0.00 0.00
- ป.3 0 0 0.00 0.00
- ป.4 0 0 0.00 0.00
- ป.5 0 0 0.00 0.00
- ป.6 0 0 0.00 0.00
มัธยมศึกษาตอนต้น 0 0 0.00 0.00
- ม.1 0 0 0.00 0.00
- ม.2 0 0 0.00 0.00
- ม.3 0 0 0.00 0.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) 0 0 0.00 0.00
- ม.4 0 0 0.00 0.00
- ม.5 0 0 0.00 0.00
- ม.6 0 0 0.00 0.00
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีวะ) 0 0 0.00 0.00
- ปวช.1 0 0 0.00 0.00
- ปวช.2 0 0 0.00 0.00
- ปวช.3 0 0 0.00 0.00