PED (Province Education Data)


จำนวนนักเรียน และร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จำแนกตามรัฐ เอกชน ปี 1/2564

ตารางที่ 4 จำนวนนักเรียน และร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จำแนกตามรัฐ เอกชน

ระดับการศึกษา จำนวนนักเรียน ร้อยละ
รัฐ เอกชน รัฐ เอกชน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 140,718 46,118 0.75 0.25
การศึกษาภาคบังคับ 105,276 42,328 0.71 0.29
ก่อนประถมศึกษา 0 4,630 0.00 1.00
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0 366 0.00 1.00
- อ.1 1,316 3,074 0.30 0.70
- อ.2 7,944 4,006 0.66 0.34
- อ.3 8,232 3,984 0.67 0.33
ประถมศึกษา 60,436 28,972 0.68 0.32
- ป.1 8,902 4,520 0.66 0.34
- ป.2 9,910 5,004 0.66 0.34
- ป.3 10,148 4,922 0.67 0.33
- ป.4 10,166 4,662 0.69 0.31
- ป.5 9,960 4,890 0.67 0.33
- ป.6 11,350 4,974 0.70 0.30
มัธยมศึกษาตอนต้น 44,840 13,356 0.77 0.23
- ม.1 12,568 4,286 0.75 0.25
- ม.2 12,180 4,580 0.73 0.27
- ม.3 20,092 4,490 0.82 0.18
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) 35,442 3,790 0.90 0.10
- ม.4 8,434 8,434 0.50 0.50
- ม.5 7,608 7,608 0.50 0.50
- ม.6 19,400 19,400 0.50 0.50
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีวะ) 0 3,790 0.00 1.00
- ปวช.1 0 1,426 0.00 1.00
- ปวช.2 0 1,124 0.00 1.00
- ปวช.3 0 1,240 0.00 1.00