PED (Province Education Data)


จำนวนนักเรียน และร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จำแนกตามสังกัด ปี 1/2564

ตารางที่ 3 จำนวนนักเรียน และร้อยละของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จำแนกตามสังกัด

สังกัด ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สายสามัญ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สายอาชีวะ)
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
รวมทุกสังกัด 2,315 100 44,704 100 29,098 100 19,616 100 19,616 100 115,349 100
กระทรวงศึกษาธิการ 4,630 200.00 88,258 197.43 56,174 193.05 38,434 195.93 38,434 195.93 225,930 195.87
กศน. 0 0.00 864 1.93 8,320 28.59 12,502 63.73 12,502 63.73 34,188 29.64
ศกศ. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สกอ. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สช. 4,630 200.00 28,972 64.81 13,356 45.90 3,790 19.32 3,790 19.32 54,538 47.28
สพป.ลบ.1 0 0.00 29,992 67.09 5,514 18.95 0 0.00 0 0.00 35,506 30.78
สพป.ลบ.2 0 0.00 27,574 61.68 6,660 22.89 348 1.77 348 1.77 34,930 30.28
สพม.5 0 0.00 0 0.00 21,318 73.26 21,162 107.88 21,162 107.88 63,642 55.17
สศศ. 0 0.00 856 1.91 1,006 3.46 632 3.22 632 3.22 3,126 2.71
สอจ. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 0 0.00 0 0.00 76 0.26 58 0.30 58 0.30 192 0.17
พศ. 0 0.00 0 0.00 76 0.26 58 0.30 58 0.30 192 0.17
กระทรวงวัฒนธรรม 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
วธ. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศพด. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ศพด. 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สถ. 0 0.00 1,150 2.57 1,946 6.69 740 3.77 740 3.77 4,576 3.97
สถ. 0 0.00 1,150 2.57 1,946 6.69 740 3.77 740 3.77 4,576 3.97