PED (Province Education Data)


ข้อมูลพื้นฐาน และดัชนีทางการศึกษา ปี 1/2564

ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน และดัชนีทางการศึกษา

ระดับการศึกษา อายุ (ปี) อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
(Gross Enrolment Ratio : GER)
อัตราการออกกลางคันต่อ นักเรียน 1,000 คน อัตราการซ้ำชั้นต่อ นักเรียน 1,000 คน อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564 (ปัจจุบัน) ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2564 (ปัจจุบัน) GER
(M)
GER
(F)
GER
(MF)
GER
(I)
นักเรียนออกกลางคัน DR นักเรียนซ้ำชั้น RP จำนวน
ห้องเรียน
นร. :
ห้องเรียน
ประชากร
ชาย
ประชากร
หญิง
ประชากร
ชายหญิง
นักเรียน
ชาย
นักเรียน
หญิง
นักเรียน
ชายหญิง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 6-18 97,714 89,122 186,836 97,714 89,122 186,836 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
การศึกษาภาคบังคับ 6-14 78,696 68,908 147,604 78,696 68,908 147,604 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
ก่อนประถมศึกษา 3-5 2,362 14,140 16,502 2,362 14,140 16,502 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0-2 210 156 366 210 156 366 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- อ.1 3 2,260 2,130 4,390 2,260 2,130 4,390 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- อ.2 4 6,028 5,922 11,950 6,028 5,922 11,950 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- อ.3 5 6,284 5,932 12,216 6,284 5,932 12,216 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
ประถมศึกษา 6-11 46,662 42,746 89,408 46,662 42,746 89,408 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- ป.1 6 6,968 6,454 13,422 6,968 6,454 13,422 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- ป.2 7 7,648 7,266 14,914 7,648 7,266 14,914 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- ป.3 8 7,884 7,186 15,070 7,884 7,186 15,070 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- ป.4 9 7,734 7,094 14,828 7,734 7,094 14,828 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- ป.5 10 7,740 7,110 14,850 7,740 7,110 14,850 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- ป.6 11 8,688 7,636 16,324 8,688 7,636 16,324 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
มัธยมศึกษาตอนต้น 12-14 32,034 26,162 58,196 32,034 26,162 58,196 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- ม.1 12 8,734 8,120 16,854 8,734 8,120 16,854 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- ม.2 13 8,646 8,114 16,760 8,646 8,114 16,760 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- ม.3 14 14,654 9,928 24,582 14,654 9,928 24,582 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) 15-17 17,502 17,940 35,442 17,502 17,940 35,442 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- ม.4 15 3,168 5,266 8,434 3,168 5,266 8,434 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- ม.5 16 2,834 4,774 7,608 2,834 4,774 7,608 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- ม.6 17 11,500 7,900 19,400 11,500 7,900 19,400 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีวะ) 15-17 1,516 2,274 3,790 1,516 2,274 3,790 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- ปวช.1 15 602 824 1,426 602 824 1,426 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- ปวช.2 16 450 674 1,124 450 674 1,124 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0
- ปวช.3 17 464 776 1,240 464 776 1,240 100.00 100.00 100.00 1.00 0 0.00 0 0 0 0