PED (Province Education Data)


ข้อมูลพื้นฐาน และดัชนีทางการศึกษา ปี 2/2564

ตารางที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน และดัชนีทางการศึกษา

ระดับการศึกษา อายุ (ปี) อัตราการเข้าเรียนอย่างหยาบ
(Gross Enrolment Ratio : GER)
อัตราการออกกลางคันต่อ นักเรียน 1,000 คน อัตราการซ้ำชั้นต่อ นักเรียน 1,000 คน อัตราส่วนนักเรียนต่อห้อง
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564 ข้อมูล ณ 10 มิ.ย. 2564 GER
(M)
GER
(F)
GER
(MF)
GER
(I)
นักเรียนออกกลางคัน DR นักเรียนซ้ำชั้น RP จำนวน
ห้องเรียน
นร. :
ห้องเรียน
ประชากร
ชาย
ประชากร
หญิง
ประชากร
ชายหญิง
นักเรียน
ชาย
นักเรียน
หญิง
นักเรียน
ชายหญิง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 6-18 0 0 0 97,714 89,122 186,836 9,771,400.00 8,912,200.00 9,341,800.00 1.10 0 0.00 0 0 0 0
การศึกษาภาคบังคับ 6-14 0 0 0 78,696 68,908 147,604 7,869,600.00 6,890,800.00 7,380,200.00 1.14 0 0.00 0 0 0 0
ก่อนประถมศึกษา 3-5 0 0 0 2,362 14,140 16,502 236,200.00 1,414,000.00 825,100.00 0.17 0 0.00 0 0 0 0
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 0-2 0 0 0 210 156 366 21,000.00 15,600.00 18,300.00 1.35 0 0.00 0 0 0 0
- อ.1 3 0 0 0 2,260 2,130 4,390 226,000.00 213,000.00 219,500.00 1.06 0 0.00 0 0 0 0
- อ.2 4 0 0 0 6,028 5,922 11,950 602,800.00 592,200.00 597,500.00 1.02 0 0.00 0 0 0 0
- อ.3 5 0 0 0 6,284 5,932 12,216 628,400.00 593,200.00 610,800.00 1.06 0 0.00 0 0 0 0
ประถมศึกษา 6-11 0 0 0 46,662 42,746 89,408 4,666,200.00 4,274,600.00 4,470,400.00 1.09 0 0.00 0 0 0 0
- ป.1 6 0 0 0 6,968 6,454 13,422 696,800.00 645,400.00 671,100.00 1.08 0 0.00 0 0 0 0
- ป.2 7 0 0 0 7,648 7,266 14,914 764,800.00 726,600.00 745,700.00 1.05 0 0.00 0 0 0 0
- ป.3 8 0 0 0 7,884 7,186 15,070 788,400.00 718,600.00 753,500.00 1.10 0 0.00 0 0 0 0
- ป.4 9 0 0 0 7,734 7,094 14,828 773,400.00 709,400.00 741,400.00 1.09 0 0.00 0 0 0 0
- ป.5 10 0 0 0 7,740 7,110 14,850 774,000.00 711,000.00 742,500.00 1.09 0 0.00 0 0 0 0
- ป.6 11 0 0 0 8,688 7,636 16,324 868,800.00 763,600.00 816,200.00 1.14 0 0.00 0 0 0 0
มัธยมศึกษาตอนต้น 12-14 0 0 0 32,034 26,162 58,196 3,203,400.00 2,616,200.00 2,909,800.00 1.22 0 0.00 0 0 0 0
- ม.1 12 0 0 0 8,734 8,120 16,854 873,400.00 812,000.00 842,700.00 1.08 0 0.00 0 0 0 0
- ม.2 13 0 0 0 8,646 8,114 16,760 864,600.00 811,400.00 838,000.00 1.07 0 0.00 0 0 0 0
- ม.3 14 0 0 0 14,654 9,928 24,582 1,465,400.00 992,800.00 1,229,100.00 1.48 0 0.00 0 0 0 0
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ) 15-17 0 0 0 17,502 17,940 35,442 1,750,200.00 1,794,000.00 1,772,100.00 0.98 0 0.00 0 0 0 0
- ม.4 15 0 0 0 3,168 5,266 8,434 316,800.00 526,600.00 421,700.00 0.60 0 0.00 0 0 0 0
- ม.5 16 0 0 0 2,834 4,774 7,608 283,400.00 477,400.00 380,400.00 0.59 0 0.00 0 0 0 0
- ม.6 17 0 0 0 11,500 7,900 19,400 1,150,000.00 790,000.00 970,000.00 1.46 0 0.00 0 0 0 0
มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายอาชีวะ) 15-17 0 0 0 1,516 2,274 3,790 151,600.00 227,400.00 189,500.00 0.67 0 0.00 0 0 0 0
- ปวช.1 15 0 0 0 602 824 1,426 60,200.00 82,400.00 71,300.00 0.73 0 0.00 0 0 0 0
- ปวช.2 16 0 0 0 450 674 1,124 45,000.00 67,400.00 56,200.00 0.67 0 0.00 0 0 0 0
- ปวช.3 17 0 0 0 464 776 1,240 46,400.00 77,600.00 62,000.00 0.60 0 0.00 0 0 0 0