PED (Province Education Data)


ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนรายหัว จำแนกระดับ ปี 2/2564

ตารางที่ 11 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนรายหัว จำแนกระดับ

สังกัด ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สายสามัญ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สายอาชีวะ)
-- NO DATA --