PED (Province Education Data)


ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนรายหัว จำแนกระดับ ปี 2/2563

ตารางที่ 11 ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนรายหัว จำแนกระดับ

สังกัด ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สายสามัญ)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(สายอาชีวะ)
รวมทุกสังกัด 2,315 44,704 29,098 19,616 19,616
กระทรวงศึกษาธิการ 0 190 0 0 0
สพป.ลบ.1 0 29,992 5,514 0 0
4,630 89,218 58,196 39,232 39,232
สพป.ลบ.1 0 29,992 5,514 0 0
สพป.ลบ.2 0 27,574 6,660 348 348
สพม.5 0 0 21,318 21,162 21,162
สอจ. 0 0 0 0 0
สถ. 0 1,150 1,946 740 740
สช. 4,630 28,972 13,356 3,790 3,790
สกอ. 0 0 0 0 0
วธ. 0 0 0 0 0
กศน. 0 864 8,320 12,502 12,502
สศศ. 0 856 1,006 632 632
ศกศ. 0 0 0 0 0
พศ. 0 0 76 58 58
ศพด. 0 0 0 0 0