สถานศึกษา
601 แห่ง
จำนวนผู้สอน
0 คน
จำนวนห้องเรียน
0 ห้อง
ผู้เรียนในสังกัด
0 คน
ผู้เรียนสำเร็จการศึกษา
0 คน
ผู้เรียนได้รับเงินอุดหนุน
0 คน

จำนวนผู้เรียนทั้งหมดในแต่ละปี


ประเภทสถานศึกษา

สถานศึกษาแบ่งตามประเภท

กศน.

1.8%

พศ.

0.2%

วธ.

0.2%

ศกศ.

0.2%

ศพด.

33.1%

สกอ.

0.5%

สช.

6.2%

สถ.

3.2%

สพป.ลบ.1

24.8%

สพป.ลบ.2

23.0%

สพม.5

4.2%

สศศ.

0.5%

สอจ.

2.3%

จำนวนนักเรียนแบ่งตามเพศ

เพศของนักเรียน

เพศชาย

0.00%

เพศหญิง

0.00%

บุคลากรจำแนกตามตำแหน่ง

ผู้บริหารและบุคลากร

อัตราจ้าง/ลูกจ้าง/พี่เลี้ยงเด็ก

0.0%

พนักงานราชการ

0.0%

ครูผู้ช่วย

0.0%

ครู (คศ1)

0.0%

ครู ชำนาญการ (คศ2)

0.0%

ครู ชำนาญการพิเศษ

0.0%

ครู เชี่ยวชาญ

0.0%

ครู เชี่ยวชาญพิเศษ

0.0%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

0.0%

รองศาสตราจารย์

0.0%

ศาสตราจารย์

0.0%

ครู/อาจารย์ อื่น ๆ*

0.0%

จำนวนนักเรียนแบ่งตามสถานะ

สถานะของนักเรียน

ผู้เรียนปกติ

100.00%

ผู้เรียนพิการ

0.00%

ผู้เรียนออกกลางคัน

0.00%

ผู้เรียนด้อยโอกาส

0.00%

ผู้เรียนต่างสัญชาติ

0.00%

จำนวนสถานศึกษาทั้งหมด 601 แห่ง

กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"
วันที่เผยแผร่ : 2020-09-24 14:22:21

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย" โดยวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ครั้งนี้คือ อาจารย์ภราดร เสมาเพชร อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีความเชียวชาญทางด้าน digital art , product design, etc. ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นั...

กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดก...

กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"
วันที่เผยแผร่ : 0000-00-00 00:00:00

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย" โดยวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ครั้งนี้คือ อาจารย์ภราดร เสมาเพชร อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีความเชียวชาญทางด้าน digital art , product design, etc. ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นั...

กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดก...

awesa
วันที่เผยแผร่ : 2021-09-07 21:42:10

awesa

...
awesa

awesa

...
กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"
วันที่เผยแผร่ : 0000-00-00 00:00:00

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย" โดยวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ครั้งนี้คือ อาจารย์ภราดร เสมาเพชร อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีความเชียวชาญทางด้าน digital art , product design, etc. ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นั...

กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดก...

กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"
วันที่เผยแผร่ : 0000-00-00 00:00:00

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย" โดยวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ครั้งนี้คือ อาจารย์ภราดร เสมาเพชร อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้มีความเชียวชาญทางด้าน digital art , product design, etc. ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นั...

กิจกรรม "วาดเส้น สานฝัน สร้างสรรค์งานดิจิทัลด้วยมือนวัตกรน้อย"

17 กันยายน 2563 ชมรม Global Digital Citizenship โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง) จัดก...